Podstawowe informacje o firmie

Informacje o usługach

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Firma ACSYS BSC świadczy następujące usługi serwisowe oprogramowania:

 • usługa gwarancyjna oprogramowania produkcji firmy ACSYS BSC Sp. z o.o.;

 • usługa asysty technicznej (support & maintenance);

 • serwis eksploatacyjny oprogramowania.

Usługi gwarancyjne

 • ACSYS BSC udziela 12-miesięcznej gwarancji na działanie wyprodukowanego przez siebie oprogramowania eksploatowanego zgodnie z dostarczoną dokumentacją;

 • Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie przekazania użytkownikowi oprogramowania do eksploatacji (data podpisania protokołu odbioru);

 • ACSYS BSC gwarantuje, że zabezpieczy użytkownika przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz wybranych praw pokrewnych dotyczących oprogramowania innych producentów, wykorzystanego w procesie produkcji bądź też wykorzystywanego w procesie eksploatacji dostarczonego przez ACSYS BSC oprogramowania;

 • W ramach gwarancji, ACSYS BSC zobowiązuje się do usuwania wad  występujących w trakcie eksploatacji oprogramowania. Pod pojęciem wada oprogramowania rozumie się niezgodność działania oprogramowania z dostarczonym opisem zawartym w dokumentacji użytkowej oprogramowania;

 • Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania ACSYS BSC, w formie pisemnej,  o zauważonej wadzie w oprogramowaniu i do dostarczenia dokładnych informacji umożliwiających odtworzenie błędu na sprzęcie i w siedzibie  ACSYS BSC;

 • Ewentualne wady w oprogramowaniu aplikacyjnym będą usuwane w kolejnych dostarczanych użytkownikowi wersjach wraz ze zmodyfikowaną instrukcją obsługi przekazywaną w postaci pliku pdf na nośniku CD.

Usługą gwarancyjną objęte jest także oprogramowanie firmy ACSYS BSC, które jest eksploatowane przez użytkownika w trakcie świadczenia przez firmę usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania.

Wymienione wyżej warunki gwarancji uwzględniono w cenie oprogramowania. Istnieje możliwość zmiany niniejszych warunków na drodze negocjacji. Zmiana warunków związana jest z wniesieniem dodatkowej opłaty.

Usługa asysty technicznej (support & maintenance)

Usługa asysty technicznej wykonywana jest głównie przez producenta oprogramowania na rzecz użytkownika. Do czynności wykonywanych w ramach usługi asysty technicznej zaliczamy:

 • przechowywanie i pielęgnowanie wersji źródłowej oprogramowania;

 • dostarczanie nowych wersji oprogramowania (upgrade) na nośniku CD, o ile takie wersje zostały przez producenta wyprodukowane w okresie świadczenia usługi;

 • konsultacje telefoniczne dotyczące instalacji i eksploatacji oprogramowania;

 • usuwanie błędów przez producentów oprogramowania i dostarczanie poprawnie działających kopii.

Opłata za usługę asysty technicznej, w zależności od producenta, wynosi od 15 % do 20 % wartości sprzedanych licencji. Opłata dotyczy bez wyjątku rocznych okresów eksploatacji oprogramowania i powinna być wniesiona przez użytkownika w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia tej usługi.

Sprzedaż kolejnych licencji oprogramowania produkcji firm: i2 Ltd., Convera Technologies Inc., Stellent Inc. oraz Memex Technology Ltd. jest uwarunkowana systematycznym wnoszeniem przez użytkownika opłat za usługę asysty technicznej.

Serwis eksploatacyjny oprogramowania

Celem świadczenia usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania jest utrzymanie możliwie bezawaryjnej pracy systemu informatycznego oraz dostosowywanie funkcjonalności oprogramowania do zmieniających się wymagań użytkownika. Warunkiem wykupienia usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania jest wykupienie usługi asysty technicznej.

Prace serwisowe można podzielić na dwie grupy:

 • Działania prewencyjne serwisu: wykonywane na serwerze lub serwerach, mające istotny wpływ na możliwie bezawaryjną pracę systemu. Działania prewencyjne obejmują również monitorowanie pracy systemu informatycznego i dokonywanie zmian w ustawieniach parametrów eksploatacyjnych m.in. na podstawie informacji dostarczanych przez użytkownika;

 • Modyfikowanie kodu źródłowego oprogramowania, testowanie wprowadzonych zmian oraz wdrażanie oprogramowania w warunkach eksploatacji systemu informatycznego.

Cechą charakterystyczną usługi jest wykonywanie zadań, opłacanych w formie zryczałtowanych opłat miesięcznych. Zakres prac jest proponowany przez użytkownika i przedstawiany, po uzgodnieniach z ACSYS BSC, w formie pisemnej. Jedynym elementem podlegającym negocjacjom są terminy zakończenia poszczególnych zadań.

 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone