Podstawowe informacje o firmie

Rozwiązania informatyczne: Alert System Informatyczny do Analiz Kryminalnych

The ALERT I

Podstawowe informacje o systemie ALERT

System informatyczny ALERT został opracowany przez specjalistów ACSYS BSC Sp. z o.o., z wykorzystaniem produktów firm Memex Technology Ltd, i2 Ltd (firmy brytyjskie),  Stellent Inc., Convera Technologies International Ltd (firmy amerykańskie) oraz oprogramowania własnej produkcji. System wykorzystuje się do badań analitycznych w takich przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach jak np.: policja, wojsko, służby specjalne, służby celne, organy kontroli skarbowej, Interpol, banki i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

Cechą charakterystyczną systemu ALERT jest zastosowanie algorytmów umożliwiających integrację, a następnie wizualizację dużej liczby danych pochodzących z różnych źródeł. Dane te poddawane są następnie obróbce za pomocą narzędzi analitycznych w celu wychwycenia pewnych powtarzających się prawidłowości. Podstawowe moduły analityczne zostały opracowane przez specjalistów z brytyjskiej firmy i2 Ltd z wykorzystaniem wybranych elementów teorii analizy kryminalnej ANACAPA.

ALERT ma budowę modularną - jest zbiorem zintegrowanych ze sobą programów, z których każdy umożliwia rozwiązywanie określonej grupy problemów i zadań definiowanych przez poszczególnych użytkowników. Modularność systemu zapewnia:

 • Możliwość konfigurowania systemu dla osiągnięcia funkcjonalności spełniającej wymagania konkretnej grupy użytkowników;

 • Skalowalność, dzięki której system może być wykorzystywany zarówno w organizacjach zatrudniających niewielką liczbę użytkowników, jak również w organizacjach lub instytucjach o charakterze ogólnokrajowym;

 • Możliwość wdrażania systemu etapami. Implementacja systemu rozpoczyna się od wdrożenia modułów zapewniających funkcjonalność systemu niezbędną do rozpoczęcia przez użytkownika podstawowych prac analitycznych. Następnie, system można rozbudowywać o nowe moduły i stacje robocze w miarę pojawiania się kolejnych potrzeb użytkownika;

 • Możliwość zwiększania funkcjonalności systemu w miarę rozwoju technik komputerowych związanych z problematyką analizy kryminalnej.

Schemat logiczny systemu ALERT

Zamieszczony poniżej Schemat logiczny Systemu Informatycznego do Analiz Kryminalnych ALERT ilustruje podział systemu na poszczególne moduły oraz prezentuje wzajemne powiązania pomiędzy nimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat logiczny systemu ALERT

Specyfikacja modułów systemu ALERT

W poniższej tabeli zaprezentowano specyfikację modułów wchodzących w skład Systemu Informatycznego do Analiz Kryminalnych ALERT wraz z określeniem ich podstawowej funkcjonalności. Bardziej szczegółowe opisy techniczne poszczególnych modułów dostępne będą po uprzednim kliknięciu na nazwie odpowiedniego modułu.

Nazwa modułu

Producent

Opis

Memex Intelligence Engine

Memex

Zarządzanie i obsługa pełnotekstowych baz danych i repozytoriów połączeń.

Zarządzanie mechanizmami dostępu do informacji.

Crime Workbench

Memex

ACSYS

Centralny serwer baz danych systemu ALERT.

Tworzenie pełnotekstowych, analitycznych baz danych.

Gromadzenie informacji opisowej o obiektach i zdarzeniach.

Rozbudowany język zapytań umożliwiający pracę bezpośrednio na tekście dokumentów źródłowych (meldunkach, raportach).

Tworzenie obiektów strukturalnych oraz połączeń pomiędzy obiektami.

Koordynacja działań i zarządzanie pracą grup analityków.

CW i2 Plugin

Memex

ACSYS

Dynamiczny dostęp do zasobów systemu Crime Workbench z poziomu aplikacji Analyst’s Notebook.

Analyst’s Notebook

i2

Graficzna prezentacja wiedzy o obiektach i powiazaniach pomiedzy obiektami w formie diagramów.

Analiza zgromadzonej informacji.

iBase

i2

Tworzenie i zarządzanie podręcznymi bazami danych używanymi przy prowadzeniu konkretnych śledztw.

Baza integracyjna zapewniająca jednolity standard informacji pochodzących z różnych źródeł.

Gromadzenie wiedzy o obiektach oraz połączeniach pomiędzy obiektami.

Silnik Microsoft Jet.

iBase SSE

i2

Tworzenie i zarządzanie podręcznymi bazami danych używanymi przy prowadzeniu konkretnych śledztw.

Baza integracyjna zapewniająca jednolity standard informacji pochodzących z różnych źródeł.

Gromadzenie wiedzy o obiektach oraz połączeniach pomiędzy obiektami.

Silnik Microsoft SQL Serwer.

Pattern Tracer TCA

i2

Rozszerzenie funkcji analitycznych programu Analyst’s Notebook o wyszukiwanie stałych układów połączeń telefonicznych.

iBridge

i2

ACSYS

Dostęp on-line do zewnętrznych, relacyjnych baz danych z poziomu diagramów Analyst’s Notebook.

Wyszukiwanie informacji i jej wizualizacja w postaci obiektów i powiązań.

Stellent IBPM

Stellent

Tworzenie i zarządzanie elektronicznymi archiwami dokumentów.

RetrievalWare

Convera

Pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów przechowywanych poza systemem ALERT:

w postaci plików dyskowych;

w relacyjnych bazach danych;

w zasobach sieci WWW;

zarządzanych przez systemy pracy grupowej takie jak Lotus Notes lub Microsoft Exchange.

Kategoryzacja dokumentów na podstawie ich treści w oparciu o zdefiniowane taksonomie.

Moduł Wprowadzania Danych

ACSYS

Wprowadzanie informacji do baz danych systemu ALERT.

Zarządzanie lokalną bazą danych utworzonych dokumentów.

Zdalne instalowanie oraz uaktualnianie oprogramowania na stacjach wprowadzania danych.

Kontrola poprawności instalacji.

FormAnalyzer

ACSYS

Przenoszenie dokumentów z formy papierowej do formy elektronicznej.

Masowe skanowanie i rozpoznawanie formularzy.

Automatyczne rozpoznawanie treści dokumentów.

Funkcjonalność systemu ALERT

System do analiz kryminalnych ALERT oferuje użytkownikowi następujące możliwości:

 • analizę kryminalną zgodnie z metodologią ANACAPA;

 • gromadzenie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji w postaci:

dokumentów źródłowych o charakterze opisowym takich jak raporty, meldunki, notatki, sprawozdania;

obiektów, które reprezentują zestaw informacji dotyczących obiektów świata zewnętrznego np. osób, miejsc, zdarzeń;

połączeń, które reprezentują zależności pomiędzy obiektami;

dowolnych plików komputerowych w tym plików multimedialnych  i plików tworzonych w aplikacjach biurowych;

 • wspomaganie mechanizmów pracy grupowej i koordynacji działań pomiędzy grupami analityków;

 • rejestrowanie czynności wykonywanych przez użytkowników systemu (audyt);

 • zarządzanie udostępnianiem informacji na zewnątrz systemu;

 • powiadamianie analityków o zdarzeniach w systemie (np. pojawieniu się nowych informacji na interesujący ich temat);

 • utworzenie centralnej, pełnotekstowej, analitycznej bazy danych o strukturze dostosowanej do potrzeb instytucji;

 • tworzenie podręcznych, analitycznych baz o strukturze dostosowywanej do prowadzenia konkretnych dochodzeń;

 • tworzenie elektronicznych archiwów dokumentów;

 • import danych pochodzących z systemów zewnętrznych przez pliki tekstowe, pliki XML i interfejs OLE DB;

 • dostęp on-line do informacji w zewnętrznych relacyjnych bazach danych (Oracle, MS SQL Server);

 • skanowanie i automatyczne rozpoznawanie treści dokumentów;

 • pełnotekstowe przeszukiwanie centralnej, analitycznej bazy danych, i elektronicznych archiwów dokumentów;

 • pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów przechowywanych:

w postaci plików dyskowych;

w relacyjnych bazach danych;

w zasobach sieci WWW;

zarządzanych przez systemy pracy grupowej takie jak Lotus Notes lub Microsoft Exchange;

 • kategoryzację dokumentów na podstawie ich treści w oparciu o zdefiniowane taksonomie;

 • zapewnienie jednolitego standardu danych pochodzących z różnych źródeł;

 • wyszukiwanie informacji oraz import danych z zewnętrznych źródeł informacji;

 • graficzną reprezentację wiedzy w postaci diagramów zawierających obiekty i powiązania;

 • analizę informacji za pomocą diagramów powiązań i diagramów chronologicznych;

 • analizę informacji pochodzących z baz danych systemu ALERT i systemów zewnętrznych;

 • przeszukiwanie wybranych baz danych w poszukiwaniu zdefiniowanych przez użytkownika wzorców, dostosowywanie interfejsu użytkownika do zmieniających się wymagań użytkownika.

System ALERT dostarczany jest w formie problemowo zorientowanego rozwiązania informatycznego o konfiguracji i funkcjonalności każdorazowo dostosowywanej do wymagań użytkownika.

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone