Podstawowe informacje o firmie

Prodkty: iBase 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: i2 Limited

Dostępne wersje oprogramowania iBase: iBase Designer; iBase User; iBase SSE Designer; iBase SSE User.

Produkty, z którymi współpracuje iBase: Analyst’s Notebook.

 

Oprogramowanie bazodanowe iBase stanowi efektywne i proste w obsłudze narzędzie do wspomagania procesu analizy. Służy do gromadzenia informacji o obiektach oraz powiązaniach pomiędzy nimi. Jest najczęściej wykorzystywane do wspomagania konkretnych dochodzeń, gdzie służy jako analityczna baza integracyjna, tzn. zapewniająca jednolity standard informacji pochodzących z różnych źródeł.

Do najistotniejszych cech oprogramowania iBase zaliczamy:

 • łatwość tworzenia nowych i modyfikacji istniejących schematów bazy danych, odpowiadających specyfice danego dochodzenia (specyficzne typy obiektów i powiązań);

 • możliwość szybkiego wprowadzania danych dotyczących grup powiązanych obiektów;

 • rozbudowane możliwości importu danych ze źródeł zewnętrznych;

 • obszerny zestaw specjalizowanych funkcji analitycznych;

 • pełną integrację z Analyst’s Notebook;

 • łatwość administracji;

 • skalowalność.

Tworzenie schematów baz danych

Analityk posiada możliwość tworzenia lub dostosowywania schematu bazy danych za pomocą klarownego graficznego interfejsu użytkownika. Schemat istniejącej bazy danych można zmieniać podczas prowadzenia dochodzenia (np. poprzez dodanie nowych typów obiektów, typów połączeń, dodanie nowych pól do istniejących typów itp.). Jest to szczególnie użyteczne gdy dochodzenie zmierza w nowym, nie przewidywanym uprzednio kierunku.

Dodawanie nowego pola (atrybutu) do typu obiektu Osoba, za pomocą klarownego graficznego interfejsu użytkownika.

Szybkie wprowadzanie danych

iBase zapewnia mechanizm szybkiego wprowadzania danych za pomocą tzw. formularzy danych. Formularz danych jest formatką przystosowaną specjalnie do tego celu, definiowaną na etapie tworzenia projektu bazy. Formatkę można dostosować nie tylko do wprowadzania nowych obiektów ale także do tworzenia ich powiązań z obiektami już istniejącymi.

Przykładowa formatka formularza danych. Górna część dotyczy obiektu „głównego”. Dolna część dotyczy jego połączeń i/lub obiektów z nim połączonych, w zależności od wybranego widoku. Formatka zawiera również zakładki, odpowiadającej typom połączeń.

Import

iBase umożliwia import danych pochodzących z różnych typów źródeł, takich jak pliki tekstowe, OLE DB, czy pliki XML w formacie ADO (MS Rowset Schema). Dane wejściowe przetwarzane są na obiekty i połączenia właściwe dla danego schematu bazy, dzięki czemu zapewniony jest jednolity standard informacji pochodzących z różnych źródeł. Analitycy importują dane za pomocą szablonów importu czyli zbioru ustawień definiowanych przez użytkownika, które określają sposób interpretacji danych wejściowych oraz sposób przetwarzania ich na obiekty i połączenia.

Funkcje analityczne

Oprogramowanie iBase zostało zaprojektowane z myślą o analitykach. Zawiera ono szereg prostych w obsłudze funkcji analitycznych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Zapytania, Działania na zbiorach, Wyszukiwanie rekordów podobnych, Wzorce podobieństwa z rangą, Wyszukiwanie tekstu, Tworzenie raportów itp.

Okno dialogowe służące do definiowania zapytań. Zapytanie definiowane jest w formie diagramu tworzonego metodą przeciągania i upuszczania ikon odpowiadających typom obiektów oraz połączeń. Na każdy element zapytania można nakładać warunki. Diagram zapytania jest automatycznie translowany na język zapytań, co umożliwia użytkownikom formułowanie skomplikowanych zapytań bez znajomości języka zapytań bazy danych.

Integracja z Analyst’s Notebook

Zapewniona jest pełna integracja iBase z programem Analyst’s Notebook. Oznacza to możliwość stosowania funkcjonalności analitycznej Analyst’s Notebook w odniesieniu do danych przechowywanych w iBase. Także istotna część funkcjonalności iBase jest udostępniona z poziomu Analyst’s Notebook. Wybór środowiska pracy zależy wyłącznie od analityka. Integracja z Analyst’s Notebook rozszerza możliwości analizy poprzez umożliwienie:

 • szybkiej prezentacji związków pomiędzy obiektami ukrytych w danych na diagramach Analyst’s Notebook;

 • identyfikacji połączeń najistotniejszych dla danej sprawy, spośród dużej ilości innych połączeń;

 • wyszukiwania, przeglądania i edycji rekordów iBase z poziomu Analyst’s Notebook;

 • tworzenia rekordów obiektów i połączeń iBase z poziomu Analyst’s Notebook;

 • rozwijania obiektów na diagramach o połączenia i obiekty połączone, bez konieczności powrotu do bazy danych;

 • oglądu rekordów iBase (np zdarzeń) na diagramach czasowych z uwzględnieniem chronologii.

Administracja

Administracja bazą danych iBase nie nastręcza problemów. Oprogramowanie zawiera dwa moduły: moduł użytkownika (iBase User) i moduł administratora/projektanta (iBase Designer). Moduł administratora/projektanta służy do tworzenia schematów baz danych poprzez definiowanie typów i właściwości obiektów i połączeń, konfiguracji zabezpieczeń itp. Moduł użytkownika umożliwia korzystanie z baz poprzez tworzenie lub edycję rekordów oraz analizowanie danych. Zadania projektantów/administratorów i użytkowników można w skrócie scharakteryzować w następujący sposób:

Administrator/projektant:

 • tworzenie schematów baz danych;

 • tworzenie nowych baz – z uwzględnieniem wszystkich wymaganych typów obiektów i połączeń;

 • aktualizacja schematów istniejących baz  - poprzez tworzenie nowych typów obiektów i połączeń wraz ze zmieniającymi się potrzebami;

 • konfiguracja baz – poprzez tworzenie list podpowiedzi, schematów etykiet i innych elementów, w zależności od przewidywanego sposobu użytkowania bazy;

 • administracja – np. dodawanie użytkowników, konfiguracja zabezpieczeń, usuwanie starych rekordów, tworzenie kopii zapasowych danych.

Użytkownik:

 • dodawanie, edycja i usuwanie rekordów;

 • tworzenie zbiorów i zapytań;

 • analizowanie danych z wykorzystaniem różnych funkcji analitycznych;

 • tworzenie raportów i diagramów.

Skalowalność

iBase zapewnia możliwość optymalizacji działania oprogramowania w zależności od wielkości i struktury bazy. iBase SQL Server Edition (iBase SSE) jest rozszerzeniem iBase umożliwiającym przechowywanie danych iBase w bazie danych Microsoft ® SQL Server™. Rozszerzenie to zapewnia pełną, nieznacznie zmodyfikowaną, funkcjonalność iBase, wzbogaconą o kilka nowych możliwości.

Zastosowanie iBase SSE, wymagające dodatkowego oprogramowania Microsoft SQL Server, umożliwia istotne zwiększenie wielkości bazy danych w porównaniu z limitem 1 GB obowiązującym w przypadku wersji standardowej iBase, która wykorzystuje Microsoft® Jet™ (stanowiący integralną, wbudowaną część iBase). Takie rozwiązanie umożliwia dobór odpowiedniego rodzaju bazy w zależności od ilości danych które mają być poddane analizie.

Użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia, może dokonać transformacji standardowej bazy danych iBase do wersji na SQL Server. Transformacja jest procesem jednokierunkowym. Poprawia to bezpieczeństwo danych, które jest wówczas kontrolowane przez mechanizmy bezpieczeństwa SQL Server’a. Ponadto aplikacja posiada własny, rozbudowany system zabezpieczeń umożliwiający zarządzanie uprawnieniami użytkowników do dostępu do danych. Dostępne jest również wyszukiwanie pełnotekstowe.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone