Podstawowe informacje o firmie

Produkty: Crime Workbench 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: Memex Technology Limited

Moduły lub dostępne wersje oprogramowania: Crime Workbench Serwer (w skład wchodzi Memex Intelligence Engine); Crime Workbench Klient

Produkty, z którymi współpracuje oprogramowanie Crime Workbench: Moduł Wprowadzania Danych, Analyst’s Notebook.

 

Oprogramowanie Crime Workbench (CWB), opracowane przez brytyjską firmę Memex Technology Limited we współpracy z firmą ACSYS BSC, umożliwia tworzenie, zarządzanie i eksploatację tekstowych baz danych wykorzystywanych w procesie analizy kryminalnej. Jego przydatność potwierdza się szczególnie w sprawach wielowątkowych obejmujących obszerny zasięg terytorialny, w których występuje skomplikowana struktura powiązań przestępczych oraz duża ilość informacji uniemożliwiająca, przy stosowaniu metod mniej zaawansowanych lub tradycyjnych, śledzenie i kojarzenie faktów niezbędnych do budowania, a następnie potwierdzania lub eliminowania hipotez śledczych. Główne funkcje systemu:

 • budowa własnego, w pełni dostosowanego do specyfiki instytucji zbioru baz danych;

 • gromadzenie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji w postaci:

dokumentów źródłowych o charakterze opisowym takich jak raporty, meldunki, notatki,  sprawozdania (gromadzenie informacji opisowej o obiektach i zdarzeniach);

obiektów analitycznych, które reprezentują zestaw informacji dotyczących elementów świata zewnętrznego np. osób, miejsc, zdarzeń;

połączeń które reprezentują zależności pomiędzy obiektami;

dowolnych plików komputerowych w tym plików multimedialnych i plików tworzonych w aplikacjach biurowych (pełna obsługa informacji przechowywanej w tej formie wymaga zainstalowania modułu Elektronicznego Archiwum Dokumentów firmy Stellent);

 • utrzymywanie połączeń pomiędzy obiektami analitycznymi a dokumentami źródłowymi na podstawie których powstały;

 • zapobieganie tworzeniu, oraz wyszukiwanie informacji zduplikowanych;

 • ustalanie powiązań pomiędzy obiektami;

 • grupowanie gromadzonej wiedzy w sprawy;

 • analiza zgromadzonych danych w oparciu o rozbudowany język zapytań  umożliwiający pracę bezpośrednio na tekście dokumentów źródłowych (meldunków, raportów);

 • analiza zgromadzonej wiedzy na diagramach analitycznych (pełne wykorzystanie funkcji analizy graficznej wymaga zainstalowania modułu rozszerzającego CW i2 Plugin oraz programu Analyst’s Notebook firmy i2 Limited);

 • wspomaganie procesów koordynacji działań i zarządzania pracą grup analityków;

 • zarządzanie dostępem użytkowników do zgromadzonej informacji;

 • rozbudowany system zabezpieczeń i ochrony informacji;

 • monitorowanie pracy użytkowników systemu;

 • komunikacja pomiędzy użytkownikami systemu;

 • automatyczny import danych pochodzących z zewnętrznych systemów przechowywania informacji.

Dostęp do wszystkich funkcji systemu umożliwia aplikacja klienta systemu Crime Workbench.

Tworzenie i zarządzanie tekstowymi bazami danych - Menedżer Obiektów

Crime Workbench dostarcza graficznych narzędzi (Menedżer Obiektów), które umożliwiają zbudowanie własnego, w pełni dostosowanego do specyfiki instytucji, środowiska analitycznych baz danych. Bazy służą do gromadzenia informacji opisowych (raportów, meldunków, sprawozdań) oraz strukturalnych (dane osobowe, adres, dane pojazdu) o obiektach wykorzystywanych w procesie analizy. System dostarczany jest wraz z predefiniowanym zbiorem baz odpowiadających podstawowym obiektom wykorzystywanym w systemach analizy. Dodatkową zaletą wykorzystywanych baz jest możliwość łączenia tekstu z innymi źródłami informacji takimi jak dźwięk czy obraz (zdjęcia, sekwencje wideo).

Zaawansowane technologie, algorytmy i struktury danych użyte przy implementacji baz, zostały w systemie Crime Workbench „przykryte” prostym interfejsem, dzięki czemu nawet niedoświadczony i nie posiadający wiedzy z zakresu baz danych użytkownik jest w stanie szybko rozbudować środowisko baz danych o własne typy obiektów.

Gromadzenie informacji opisowej

Bazy danych Crime Workbench są narzędziem służącym do gromadzenia i wydobywania informacji, które są źródłem danych dla procesów analizy. Informacja wprowadzana jest do systemu wolnym tekstem w postaci raportów, meldunków, notatek, sprawozdań itp. Język zapytań, wykorzystywany później przy wyszukiwaniu informacji, dopuszcza istnienie we wprowadzanym tekście drobnych błędów (literówek) charakterystycznych dla osób nie posługujących się sprawnie klawiaturą bądź też powstających przy generowaniu tekstu przez programy typu OCR (automatycznego rozpoznawania tekstów).

Informacje opisowe przechowywane są w bazach źródłowych.

Tworzenie informacji strukturalnych

Informacje źródłowe zawarte w bazach źródłowych są podstawą do wyszukiwania danych dotyczących prowadzonego śledztwa. Przetwarzanie informacji źródłowych umożliwia język zapytań wyposażony w funkcje zaawansowanej analizy tekstów. W przypadku wyszukania interesujących danych istnieje możliwość utworzenia obiektu analitycznego. Obiekty analityczne mają formę rekordów opisywanych zbiorem cech. Obiekt typu Osoba posiada cechy takie jak: nazwisko, imię, datę urodzenia, itd., obiekt typu Pojazd: marka, model, rok produkcji, kolor, nr rejestracyjny, itd. Przed utworzeniem nowego obiektu analitycznego następuje sprawdzenie czy rekord o danych cechach nie został już wprowadzony do systemu (unikanie dublowania informacji). Tworząc lub modyfikując rekord analityczny system tworzy pomiędzy nim a źródłem informacji połączenie „do źródła”. Umożliwia to późniejsze, łatwe sięgnięcie do źródła pochodzenia informacji, szczególnie, gdy dane o obiekcie analitycznym gromadzone były etapami, w długim przedziale czasu, na podstawie wielu raportów.

Ustalanie powiązań pomiędzy obiektami

Jednym z zadań analizy kryminalnej jest identyfikacja wewnętrznych powiązań pomiędzy zgromadzonymi informacjami. Crime Workbench umożliwia zidentyfikowanie i zapamiętanie informacji o sieci powiązań pomiędzy przechowywanymi obiektami. Do wyszukiwania powiązań służy odpowiednio skonstruowany język zapytań.

Menedżer Połączeń umożliwia utworzenie, na podstawie znalezionych informacji, połączeń analitycznych opisujących powiązania pomiędzy obiektami analitycznymi. Tworząc połączenia analityczne system zapamiętuje źródło informacji stanowiące podstawę operacji. Zbudowana w ten sposób sieć może być analizowana z wykorzystaniem specjalizowanych programów do graficznej analizy kryminalnej. Crime Workbench poprzez moduł pośredniczący CW i2Plugin współpracuje z oprogramowaniem do graficznej analizy kryminalnej Analyst’s Notebook brytyjskiej firmy i2 

Grupowanie gromadzonej wiedzy w sprawy

Najczęściej z systemu Crime Workbench korzysta równocześnie wiele zespołów, prowadzących odrębne lub wspólne śledztwa. W celu uporządkowania i ochrony danych przechowywane informacje mogą być grupowane w sprawy. Menedżer Spraw umożliwia między innymi:

 • dodawanie i usuwanie obiektów ze spraw (obiekt może należeć równocześnie do wielu spraw);

 • automatyczne dodawanie nowo tworzonych obiektów do wskazanej sprawy;

 • ograniczenie zakresu wyszukiwania informacji do jednej lub kilku spraw;

 • ukrycie sprawy przed częścią użytkowników systemu;

 • prezentację obiektów należących do sprawy.

W systemach graficznej analizy połączeń sprawa prezentowana jest przez wyróżniony obiekt  do którego dowiązane są (za pomocą połączeń do sprawy) rekordy analityczne.

Analiza zgromadzonych danych w oparciu o język zapytań

Język zapytań systemu Crime Workbench umożliwia tworzenie złożonych pytań, zbudowanych z wyrażeń połączonych operatorami Boole'a, relacji na liczbach,  atrybutów oraz funkcji. Pytania te kierowane są do baz danych w celu znalezienia pożądanej informacji.

Możliwe jest przeszukiwanie baz danych jako całości lub z uwzględnieniem podziału rekordu na pola.

Pytanie może zostać ograniczone do wskazanych serwerów, baz danych lub spraw.

Zarządzanie dostępem użytkowników do zgromadzonej informacji

Bazy danych Memex wyposażone są  w mechanizm zabezpieczeń oparty o zamki i klucze. Zamek może zostać „założony” na bazę danych, pojedynczy rekord lub jego część. Klucze przydzielane są grupom użytkowników. Tylko użytkownicy wyposażeni w odpowiedni klucz mogą uzyskać dostęp do zabezpieczonej zamkiem informacji. O formie dostępu do informacji (wyszukiwanie, przeglądanie, edycja, usuwanie) decyduje typ klucza.

W Crime Workbench każda z baz analitycznych i systemowych zabezpieczona została kluczem, co powoduje, że dostęp do nich posiadają tylko użytkownicy zarejestrowani w systemie CWB. Ponadto każdy obiekt analityczny (lub grupa obiektów powiązanych sprawą) może zostać „ukryty” lub „chroniony” przed częścią użytkowników systemu. Ukrycie rekordu powoduje, że staje się on niewidoczny dla osób nie posiadających właściwego klucza. Ochrona rekordu powoduje, że osoba szukająca informacji zostanie powiadomiona o tym, że zabezpieczony rekord zawiera interesujące ją dane jednak treść informacji pozostanie przed nią ukryta.

Mechanizm monitorujący systemu pozwala na informowanie wskazanych użytkowników o zainteresowaniu ukrytą informacją ze strony osób nie posiadających odpowiedniego klucza.

Menadżer Użytkowników to graficzne narzędzie będące częścią aplikacji CWB Klient, za pomocą którego administrator zarządza grupami i użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami. W systemie wyróżniono 28 uprawnień, które mogą być przydzielane lub odbierane grupom użytkowników.

Monitorowanie pracy użytkowników systemu

Czynności wykonywane przez użytkowników systemu są odnotowywane przez mechanizm monitorowania w bazie danych audytu. Zapamiętywane są między innymi: identyfikator użytkownika, stacja robocza na której pracował, data wykonania, rodzaj i powód wykonania czynności, obiekt którego dotyczyła czynność. Monitorowaniu podlega 35 różnych czynności w tym takie jak: logowanie, wyszukiwanie, przeglądanie, edycja, tworzenie, usuwanie, drukowanie, rozpowszechnianie, wysyłanie i inne.

Menedżer Audytu umożliwia wyposażonym w odpowiednie uprawnienia użytkownikom przeszukiwanie i przeglądanie bazy audytu. Wyszukiwanie może odbywać się z uwzględnieniem wybranych serwerów, rodzaju czynności, zakresu dat wykonania, nazw użytkowników, nazw stacji roboczych lub też wykorzystując język zapytań baz Memex (audyt jak każda z baz CWB jest bazą tekstową). Znalezione zdarzenia prezentowane są w postaci listy, którą można porządkować wg wybranego kryterium. Szczegółowe informacje o każdej czynności z listy dostępne są po jej wybraniu w oknie-formatce audytu.

Komunikacja pomiędzy użytkownikami systemu

Komunikację pomiędzy użytkownikami Crime Workbench zapewnia Menedżer Poleceń. Narzędzie umożliwia tworzenie wiadomości przeznaczonych dla wszystkich (Biuletyny) bądź wskazanych (Polecenia) użytkowników systemu. Polecenia dzieli się na przedłożone do wykonania, zaakceptowane, odrzucone zaległe i wykonane. Wiadomości można segregować ze względu na ich status a tak podzielone porządkować w oparciu o nadawcę, datę utworzenia,  termin wykonania, datę zakończenia. Autor biuletynu posiada możliwość monitorowania którzy  z użytkowników systemu zapoznali się już z jego treścią.

Wszystkie polecenia i biuletyny są zapamiętywane w tekstowej bazie danych i mogą być wyszukiwane w oparciu o język zapytań baz danych Memex.

Automatyczny import danych pochodzących z zewnętrznych systemów przechowywania informacji

Dane do systemu Crime Workbench mogą być wprowadzane „ręcznie” - przy pomocy aplikacji CWB Klient, lub automatycznie - poprzez pliki importu. Automatyzację importu danych umożliwia moduł importu danych z baz zewnętrznych. Źródłem dla modułu są pliki tekstowe. Plik podzielony jest na rekordy, z których każdy składa się z części opisowej (np. zdarzenia), obiektów wyróżnionych na podstawie części opisowej (np. uczestniczących w zdarzeniu osób) oraz listy połączeń pomiędzy obiektami wyróżnionymi. W oparciu o część opisową w systemie CWB tworzony jest Raport który staje się źródłem informacji dla obiektów i połączeń analitycznych tworzonych na podstawie obiektów wyróżnionych.

Identyfikacja i autoryzacja użytkowników systemu

Crime Workbench korzysta z mechanizmów identyfikacji użytkowników dostarczanych przez system operacyjny. Standardowy mechanizm identyfikacji w systemach UNIX-owych opiera się na porównaniu nazwy i hasła użytkownika z zaszyfrowanym wzorcem przechowywanym w pliku systemowym shadow. Jeśli porównanie wypadnie pomyślnie użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów serwera.

W Crime Workbench identyfikator i hasło podane w oknie logowania przekazywane są do serwera aplikacji. Serwer aplikacji odwołuje się do usług identyfikujących i autoryzujących systemu operacyjnego poprzez interfejs PAM (Pluggable Authentication Module). Modularna budowa bibliotek PAM umożliwia zastąpienie standardowych usług identyfikacji mechanizmami bardziej zaawansowanymi, np. korzystającymi z protokołu Kerberos.

Autoryzacja użytkowników dokonywana jest przez serwer aplikacji w oparciu o dane przechowywane w bazach systemowych CWB.

Budowa aplikacji klienta CWB pozwala na wymianę modułu logowania (oryginalnie jest to okno logowania w którym użytkownik podaje identyfikator i hasło) na inny korzystający  np. z czytnika elektronicznych kart identyfikacyjnych.

Topologia systemu CWB

Aplikacja Crime Workbench pozwala na tworzenie systemów o architekturze centralnej lub rozproszonej.

W pierwszym przypadku instalacja CWB składa się z jednego serwera konfiguracyjnego (pełniącego rolę głównego serwera danych) współpracującego z serwerem archiwizacyjnym. Wszystkie informacje przechowywane i udostępniane są na centralnym serwerze z którym łączą się wszyscy użytkownicy systemu niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

W środowisku rozproszonym każda z jednostek organizacji posiada swój własny serwer konfiguracyjny. Informacje tworzone i przetwarzane w poszczególnych oddziałach przechowywane są na serwerach lokalnych. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać zarówno z danych zgromadzonych na serwerze lokalnym jak i odwoływać się do pozostałych serwerów. Crime Workbench Klient, umożliwia równoczesną pracę użytkownika z dowolną liczbą serwerów. Wszystkie operacje na danych (tworzenie i edycja informacji, wyszukiwanie, tworzenie połączeń) mogą być wykonywane przez autoryzowanego użytkownika niezależnie od ich fizycznego położenia.

Budowa Crime Workbench (architektura systemu)

Crime Workbench pracuje w architekturze klient/serwer. Oprogramowanie serwera (Crime Workbench Serwer) uruchamiane jest na platformie sprzętowej opartej o procesory rodziny SPARC, pod kontrolą systemu operacyjnego Solaris. Oprogramowanie klienta (Crime Workbench Klient) dostępne jest na platformy: Windows NT oraz Windows 2000.

Crime Workbench Serwer zbudowany jest z następujących komponentów:

 • silnika tekstowej bazy danych Memex Information Engine (MIE);

 • zarządzanych przez silnik MIE tekstowych bazy danych: analitycznych i systemowych (wśród tych pierwszych wyróżniamy bazy audytu i rozpowszechniania różniące się funkcjonalnie od pozostałych baz analitycznych);

 • zarządzanych przez silnik MIE repozytoriów połączeń (specjalizowanych baz danych wykorzystywanych do przechowywania informacji o sieci powiązań pomiędzy rekordami baz analitycznych);

 • pakietu programów Appserver uzupełniających zbiór funkcji  silnika MIE;

 • plików konfiguracyjnych sterujących funkcjami i środowiskiem pracy silnika MIE, appserver-a i oprogramowania stacji roboczych.

System może zostać zaimplementowany w oparciu o jeden bądź wiele serwerów CWB (słowa serwer używać będziemy  w odniesieniu do oprogramowania, w przypadku sprzętu używane będą terminy komputer lub platforma sprzętowa). Komunikacja pomiędzy serwerami a oprogramowaniem na stacjach roboczych odbywa się w oparciu o protokół TCP/IP. Serwer CWB jest identyfikowany przez parę: numer IP i numer portu. Serwery CWB mogą zostać uruchomione na jednym bądź wielu komputerach.

Wyróżniamy dwa typy serwerów CWB:

 • Serwer Konfiguracyjny;

 • Serwer Danych.

Serwer Konfiguracyjny spełnia dwa zadania:

 • przechowuje i udostępnia dane analityczne;

 • przechowuje i udostępnia informacje o konfiguracji systemu.

W skład każdej implementacji Crime Workbench musi wchodzić serwer konfiguracyjny (w szczególności implementacja jedno-serwerowa składa się tylko z serwera konfiguracyjnego).

Serwer Danych przechowuje i udostępnia dane analityczne.

Instalacja zbudowana w oparciu o wiele serwerów składa się z jednego serwera konfiguracyjnego i jednego bądź wielu serwerów danych.  Jeśli kilka serwerów CWB uruchamianych jest na jednym komputerze, wykorzystują wspólną instalację silnika Memex Information Engine i Appserver-a, w przeciwnym wypadku moduły te muszą zostać zainstalowane na każdym z komputerów.

Aplikacja Crime Workbench Klient

Crime Workbench Klient jest graficzną aplikacją systemu Microsoft Windows umożliwiającą dostęp do zasobów serwerów CWB.  W środowisku rozproszonym, w którym działa wiele serwerów, program umożliwia końcowemu użytkownikowi równoczesny dostęp do wszystkich przydzielonych mu zasobów niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Program składa się z szeregu narzędzi uruchamianych w głównym oknie aplikacji. Narzędzia udostępniane użytkownikom w zależności od posiadanych przez nich uprawnień, umożliwiają wykonywanie zadań związanych z dostępem, obsługą i administracją systemem Crime Workbench.

Program zaimplementowano w oparciu o technologię COM, nadając mu budowę modularną co umożliwia jego łatwe rozszerzenie i integrację z programami firm trzecich.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone