Podstawowe informacje o firmie

Produkty: Pattern Tracer TCA 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: i2 Limited

Produkty, z którymi współpracuje oprogramowanie Pattern Tracer TCA: Analyst’s Notebook.

 

PatternTracer TCA jest specjalizowanym narzędziem wspomagającym analizę bilingów telefonicznych. Program służy do wykrywania powtarzających się układów rozmów telefonicznych spośród dużej ilości danych bilingowych. Wykryte układy rozmów mogą być przedstawiane w formie diagramów uwypuklających chronologię rozmów lub powiązania pomiędzy abonentami.

PatternTracer TCA wykorzystuje wbudowaną bazę danych do przechowywania danych bilingowych. Dane te importuje do bazy użytkownik, za pomocą łatwego w obsłudze szablonu importu. Do bazy można zaimportować kolejno szereg bilingów, program zaś wyszuka, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika, powtarzające się układy rozmów spośród wszystkich zaimportowanych danych. Program może jednorazowo przeanalizować do 100 tys. rozmów.

Stałe układy rozmów prezentowane są w pakiecie Analyst’s Notebook z zastosowaniem różnych układów diagramu. W przypadku większości układów zachowane zostaje bezpośrednie połączenie do danych bilingowych. Diagramy utworzone przez PatternTracer TCA można poddać dalszej obróbce za pomocą funkcji analitycznych Analyst’s Notebook.

Przykład stałego układu rozmów wyszukanego przez Pattern Tracer. Układ może być prezentowany w formie różnych diagramów Analyst’s Notebook.

PatternTracer TCA został wykonany jako rozszerzenie programowe (plug-in) oprogramowania Analyst’s Notebook i może być wykorzystywany wyłącznie z tym oprogramowaniem. Instalacja PatternTracer TCA udostępnia w Analyst’s Notebook nowe funkcje i polecenia.

Za pomocą programu PatternTracer TCA można importować wyłącznie pliki tekstowe. Jeśli plik zawierający dane przeznaczone do importu jest w innym formacie, np. arkusz kalkulacyjny czy plik bazodanowy, należy go przed importem doprowadzić do formatu pliku tekstowego (alternatywnie można zaimportować zawartość schowka Windows).

Aby plik tekstowy mógł zostać zaimportowany musi on zawierać co najmniej następujące informacje dotyczące każdej rozmowy: numer telefonu źródłowego, datę rozmowy, godzinę rozpoczęcia rozmowy, numer telefonu docelowego.

Plik bilingowy może zawierać również inne dane które można wykorzystać, np. nazwiska abonentów i czasy trwania poszczególnych rozmów, jednak informacje wymienione powyżej stanowią absolutne minimum umożliwiające programowi wyszukanie stałych układów rozmów.

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone