Podstawowe informacje o firmie

Produkty: Analyst's Notebook 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: i2 Limited

Produkty, z którymi współpracuje oprogramowanie Analyst’s Notebook: iBase, Pattern Tracer TCA, iBridge, Crime Workbench.

 

Analyst’s Notebook służy do graficznej prezentacji wiedzy o obiektach i powiązaniach pomiędzy obiektami w formie diagramów oraz do analizy zgromadzonych informacji. W zależności od charakteru informacji, obiekty są prezentowane na diagramie w postaci ikon oraz innych symboli takich jak linie tematów, ramki zdarzeń, prostokąty, koła, bloki tekstu, obiekty OLE.

Przykład różnych postaci obiektów (ikona, linia tematu, ramka zdarzenia) zastosowanych do typów obiektów Osoba oraz Spotkanie.

Powiązania pomiędzy obiektami przedstawiane są jako linie łączące obiekty. Elementy diagramu mogą być opisywane za pomocą kart informacyjnych, atrybutów i komentarzy.

Przykład diagramu Analyst’s Notebook. Na diagramie widoczne są atrybuty „działanie w grupie” oraz karta informacyjna obiektu Abraham Jennings zawierająca dane osobowe.

Analitycy mają zapewnioną możliwość bezpośredniego tworzenia diagramów. Ponadto wiedza o obiektach i powiązaniach może pochodzić z baz danych Crime Workbench, iBase, Pattern Tracer TCA oraz z innych źródeł zewnętrznych. Analyst’s Notebook pełni funkcję integracyjną dla danych pochodzących z różnych źródeł.

W przypadku innych źródeł zewnętrznych dane są pobierane i wizualizowane na diagramie poprzez interfejsy łączące Analyst’s Notebook z bazami danych użytkownika lub też poprzez bezpośredni import danych i automatyczne przetwarzanie ich na obiekty i powiązania. Interfejsy łączące udostępniają także część funkcjonalności odpowiadających im baz z poziomu Analyst’s Notebook.

Mechanizm bezpośredniego importu ze źródeł zewnętrznych polega na wczytaniu pliku zawierającego dane wejściowe i przetworzeniu ich na diagram, z wykorzystaniem reguł określonych w szablonie importu. Dane wejściowe mogą pochodzić z plików w formacie TXT, CSV, TSV, XML oraz ze schowka Windows.

Szablon importu definiowany jest przez użytkownika poprzez wybór odpowiednich ustawień. Za pomocą prostego w obsłudze okna dialogowego, użytkownik określa sposób interpretacji danych wejściowych (podział na rekordy i pola rekordów) oraz przetwarzania ich na obiekty, połączenia, atrybuty i karty informacyjne. Standardowo, jeden rekord danych wejściowych interpretowany jest jako para obiektów (A i B) wraz z połączeniem między nimi. Użytkownik decyduje o sposobie wypełniania właściwości obiektów (takich jak identyfikator, etykieta itd.) i połączenia poprzez przypisanie im poszczególnych pól rekordu. Postać wynikowych elementów diagramu oraz ich układ są zależne od ustawień przyjętych w szablonie importu.

Przykłady przetworzenia rekordu wejściowego z uwzględnieniem różnych typów i postaci obiektów.

Analyst’s Notebook umożliwia tworzenie różnorodnych diagramów, w zależności od aktualnie stosowanej metody analitycznej. Mogą one kłaść nacisk na strukturę powiązań między obiektami lub też uwypuklać chronologię zdarzeń.

Diagramy powiązań wykorzystywane są do analizy związków pomiędzy obiektami, np. związków pomiędzy osobami, osobami a firmami, osobami/firmami a adresami itp., co umożliwia to zrozumienie struktury wzajemnych relacji. Są również pomocne w analizach dotyczących przepływu towarów a także ułatwiają identyfikację kluczowych osób, ich wspólników, metod działania czy sposobu komunikacji.

Przykład diagramu powiązań ukazującego związki pomiędzy osobami zajmującymi się kradzieżami samochodów i wyłudzaniem kredytów.

Diagramy powiązań mogą również służyć do przedstawienia i analizy dużych zbiorów danych, dotyczących np. rozmów telefonicznych, transakcji na kontach bankowych czy też ruchu internetowego. W tym przypadku umożliwiają one łatwą identyfikację wspólnych elementów, grup elementów ściśle związanych ze sobą czy też identyfikację powiązań pośrednich.

Przykład diagramu powiązań utworzonego poprzez import danych bilingowych czterech abonentów. Diagram uwidacznia rozmowy bezpośrednie pomiędzy tymi abonentami oraz wspólne numery, z którymi łączyło się co najmniej dwóch abonentów. Dane dotyczące poszczególnych rozmów znajdują się w kartach informacyjnych.

Diagramy chronologiczne mogą służyć do przedstawiania zdarzeń oraz ich powiązań z innymi obiektami w ujęciu czasowym. Są pomocne przy analizie przyczynowo-skutkowej dotyczącej np. działalności grupy osób.

Przykład diagramu zdarzeń.

Diagramy chronologiczne umożliwiają również przedstawienie w ujęciu czasowym danych o charakterze transakcyjnym, takich jak np. transakcje na kontach bankowych,. Ułatwiają one identyfikację prawidłowości oraz przewidywanie na tej podstawie przyszłych zachowań.

Przykład diagramu przepływowego obrazującego transakcje na kontach bankowych.

Analyst’s Notebook umożliwia również tworzenie diagramów mieszanych, posiadających cechy omówionych wyżej rodzajów diagramów.

Sposób rozmieszczenia elementów diagramu można zmieniać automatycznie. Zmiana umożliwia ogląd tych samych danych z innej perspektywy. Poniżej zamieszczono przykład zastosowania różnych układów diagramu przedstawiającego rozmowy telefoniczne. Układ przedstawiony po stronie lewej uwypukla związki. Układ zamieszczony po stronie prawej uwypukla chronologię. Różny wygląd diagramu wynika w tym przypadku również ze zmiany postaci obiektów z ikon na linie tematów.

   
Poza funkcjami prezentacyjnymi Analyst’s Notebook udostępnia szereg funkcji analitycznych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Wyszukiwanie graficzne, Wyszukiwanie tekstowe, Wyszukiwanie pośrednich powiązań pomiędzy obiektami odległymi, Wyszukiwanie klastrów, Wyszukiwanie obiektów podobnych, Zmianę układu diagramu, Umieszczanie elementów diagramu w tle, Tworzenie raportów. Funkcje analityczne cechuje prostota obsługi.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone